Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Kullanılan Kaynaklar

Ahmet B.Ercilasun : Moğolistan ve Çin Günlüğü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları: 120, Ankara, 1991.

Ahmet T.Karamustafa : Tanrının Kuraltanımaz Kulları, İslam Dünyasında Derviş Toplulukları 1200-1550,YKY yayınları.

Akşam gazetesi : 7.Temmuz.2005 nüshası.

Albert Howe Lybyer: Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Süreç yayınları

Anayurttan Atayurda Türk Dünyası dergisi: Kültür Bakanlığı yayını.

Ayşe Göktürk Tunceroğlu : Mi Taku Oyasin, Kızılderili Hikmetleri, Alfa yayınları, Mayıs 2000, 2.baskı.

A.Yu. Yakubovskiv : Altın Ordu ve Çöküşü, TTK Yayını,1992.

Atila Ergür : Gelenek, Görenek ve İnançların Halk Sanatına Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997.

Aydil Erol : Adlarımız, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları NO: 124, Genişletilmiş ikinci baskı.

Ayten Sürür: Kültürümüzde Mendil Kullanma Geleneği ve Mendiller, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997).

Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 1, Kültür Bakanlığı yayınları.

Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 2, Kültür Bakanlığı yayınları.

Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 3, Kültür Bakanlığı yayınları.

Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 4, Kültür Bakanlığı yayınları.

Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 5, Kültür Bakanlığı yayınları.

Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 6, Kültür Bakanlığı yayınları.

Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 7, Kültür Bakanlığı yayınları.

Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 8, Kültür Bakanlığı yayınları.

Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş cilt 9, Kültür Bakanlığı yayınları.

Bahaeddin Ögel : Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1991.

Bertold Spuler : İran Moğolları, Siyaset, İdare ve Kültür İlhanlılar Devri, 1220-1350, 1939’da Leipzig’de basılmış olan nüshadan dilimize çeviren Cemal Köprülü, TTK Basımevi, 1987.

Bilim Teknik dergisi : Haziran 2000 tarihli sayısı.

Bozkurt Güvenç : Türk Kimliği-Türk Tarihinin Kaynakları, Kültür Bakanlığı, ikinci baskı 1994.

Bozkurt Güvenç : Japon Kültürü; İş Bankası Kültür Yayınları, 4.baskı, 1992.

C.W.Ceram (Kurt W.Marek) : Tanrıların Vatanı Anadolu, Remzi Kitabevi 3. Basım, 1992.

Claude Cahen : Osmanlılar’dan Önce Anadolu’da Türkler.

Cogito : Sayı 17, Bizans.

Colette Estin-Hélène Laporte : Yunan ve Roma Mitolojisi, TÜBİTAK yayınları.

Cumhuriyet gazetesi : 16.Aralık.2001 nüshası.

Çerkes Masalları: Türkçesi M.Yasin Çelikkıran, Kafkas Derneği yayınları. 2001.

Dağlar : Yazarlar, Laurence Ottenheimer-Donald Grant-Pierre-Marie Valat, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları dizisi, 4.basım, Nisan 2004.

Denis Sinor: Erken İç Asya Tarihi, İletişim yayınları, ikinci baskı, 2000.

Dimitri Vasilyev : Sibirya Müzelerinde Bulunan Göktürk Arkeolojik Koleksiyonları, Sibirya Araştırmaları, 1997.

Dominique Valbelle : Eski Mısır’da Yaşam, İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi, 2.basım, Nisan 1995.

D.M.Nasilov: Sibirya Türk Halkları ve Dilleri, Sibirya Araştırmaları, Simurg yayınları.

Donald Edgar Pitcher : Osmanlı İmparatorluğu’nun Tarihsel Coğrafyası, YKY:1293, 2.baskı 2001.

Dursun Yıldırım: Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Akçağ Yayınları.

Edmund R.Leach : Rewanduz Kürtleri - Toplumsal ve İktisadi Örgütlenme, Aram Yayıncılık, Eylül 2001.

Ekmeleddin İhsanoğlu-Ramazan Şeşen : Araplarla Türkler'in İlk Temasları (makale), İki Tarafın Bakış Açısından Türk-Arap Münasebetleri, IRCICA (İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) Yayınları, İstanbul 2000. (Prof.Dr.Ekmeleddin İhsanoğlu IRCICA Genel Direktörü, Prof.Dr.Ramazan Şeşen Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesidir.)

Ekrem Akurgal : Anadolu Uygarlıkları, Net yayınları.

Elizabeth A. Zachariadou : Osmanlı İmparatorluğu'nda Doğal Afetler, Tarih Vakfı Yurt yayınları, 2001.

Emine Gürsoy Naskali : Sibirya Türkleri ve Tütün Alışkanlığı, Sibirya Araştırmaları, Simurg Yayınları.

Erdem : Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Cilt 5, Sayı 14, 1989.

Esra Karabacak : Sibirya Türk Dillerinde Zaman Bildiren Kilemiler, Sibirya Araştırmaları, 1997.

Eşref Atabey : Tüm Kapadokya Risk Altında Mı? Bilim ve Teknik dergisi, Sayı 412, Sayfa 66.

Fahrettin Kırzıoğlu : Kıpçaklar.

Fahrünnisa Bilecik Kahraman : Sibirya Türk Lehçelerinde Akarsu Terimleri, Sibirya Araştırmaları.

Faruk Sümer : Eski Türklerde Şehircilik, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu yayınları.

Fernand Braudel : Maddi Uygarlık Ekonomi ve Kapitalizm, XV. Ve XVIII. Yüzyıllar, Gündelik Hayatın Yapıları, 1.Cilt, Gece Yayınları.

Gelenek Görenek İnançlar : Beşinci Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı

George E. Bean : Eskiçağ'da Menderes'in Ötesi, Arion yayınları.

George E.Bean : Eskiçağda Güney Kıyılar, Arion Yayınları.

Georg Ostrogorsky : Bizans Devleti Tarihi, TTK yayınları.

George E. Bean :  Eski Çağda Ege Bölgesi, Arion Yayınevi.

Geza Feher : Bulgar Türkleri Tarihi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu yayınları, 1984

Gleb V.Kubarev : Eski Altay Türklerinin Kültürü, Sibirya Araştırmaları, 1997.

Grigori Samayev : Altaylarda Takvim, Sibirya Araştırmaları 1997.

Gülsen Balıkçı :Azerbaycan Quba'da Nevruzla İlgili Âdet ve İnanmalar, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası dergisi, Kültür Bakanlığı yayını, Yıl:8 Sayı:19.

Gürcüstan Tarihi : Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, Sorun yayınları, 2.baskı, Nisan 2000.

Hakan Sinan Mete : Hamza Baba Türbesi Etrafında Oluşmuş Halk İnançları, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1996.

Hasan Avni Yüksel : Büyük Sözü, Türk Halk Kültürü 1996.

Herman Berger :  Çingene Mitolojisi, Ayraç Yayınevi, Mart 2000.

Herodot Tarihi : Herodot, Remzi Kitabevi, 1973.

Henri de Couliboeuf de Blocqueville : Türkmenler Arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Tercüme Eserler Dizisi, 1986.

Ignacz Kunos : Türk Halk Türküleri, İş Bankası Kültür Yayınları, 1998.

Irıs Beybutova : Eski Türkler’de Atalara Tapma Felsefesinin Orta Asya ve Sibirya Türk Dillerine Yansıması, Sibirya Araştırmaları, 1997.

Iroquois Masalları : Çeviren Aslı Onay, Ütopya Yayınevi, Ötekiler Dizisi, 2000.

Işın Demirkent :  Bizans Tarihi yazıları, Dünya Kitapları, Ekim 2005.

İbrahim Yıldıran : Eski Sibirya – Altay Bölgesi Kayakçılığının Hippopod (At Ayaklı)lar Efsanesi İle İlişkisi, Sibirya Araştırmaları, 1997.

İkinci Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri : 1998, Kültür Bakanlığı.

İklil Kurban : Yaşlı Tarihin Yankısı, Bulgar-Tatar Tarihi ve Medeniyeti, AD Kitapçılık A.Ş.

İsa Özkan : Türkmenistan'da Adak Yerleri, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı 1993.

İslam Ansiklopedisi : Kabartaylar, Türkiye Diyanet Vakfı.

İsmet Zeki Eyüboğlu : Anadolu İnançları, Toplumsal Dönüşüm yayınları.

Jacques Allieres : Basklılar, İletişim Yayınları.

Jacques Soustelle: Aztekler, Dost Kitabevi yayınları.

Jean Baptisüe Tavernier: Tavernier Seyahatnamesi, Kitap yayınevi, 2006.

Jean Paul Roux : Türkler’in Tarihi, Milliyet Yayınları, 3. baskı Mart 1991

Jean Vercoutter : Eski Mısır, İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi, ikinci basım. 1994 Aralık.

Jitka-Jakmyr Zamrazilova : İsveç’te Popüler Türk Kültürü, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1996.

Karoly Czegledy : Bozkır Kavimlerinin Doğudan Batıya Göçleri, Özne Yayınları.

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü : Kültür Bakanlığı Kaynak Eserler 54.

Keloğlan Masalları :  Emel İpek, Papatya yayınları, Kasım 2003.

Lale Özder: Orta Asya’da Kadın Başlıkları ve Baş Süslemeleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997.

Louis Renou : Hinduizm (Cep Üniversitesi, İletişim Yayınları).

L.N.Gumilöv : Hazar Çevresinde Bin Yıl, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 2000.

L.N.Gumilöv : Eski Türkler, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 1999.

M.Naci Önal : Romanya Dobrucası’nda Yedi Türbe, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1998, Kültür Bakanlığı yayını.

M.Kosova : Afrika Masalları, Okyanus Yayınları, Çeviren Alev Kırım. Dünya Masalları Dizisi, Mayıs 1996.

M. Sabri Koz :Nasreddin Hoca, Bekrî Mustafa ve İncili Çavuş Fıkralarıyla Bazı Tarihsel Fıkra Tipleri İhtiva Eden Bir Yazma Letâif Mecmuası, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, 1993.

Mehmet Ali Ekrem : Marko Polo Gözü İle Orta Asya (Türkistan) Türkleri'nin Gelenek ve Görenekleri, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, 1993.

Mehmet Önder: Köy Seyirlik Oyunlarının Kaynaklarına Doğru, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı 1993.

Mehmet Ali Arslan: Kuzey-Doğu Anadolu (Kars) Türk ve Britanya Halk Edebiyatlarında Masallar, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, cilt 1.

Melyukova (A.İ.) : İskitler Sarmatlar-Erken İç Asya Tarihi, İletişim yayınları, ikinci baskı, 2000.

Meral Gölgeci : Sibirya Şivelerinde Aylar, Sibirya Araştırmaları, Simurg Yayınları.

Mesut Şen : Sibirya Araştırmaları, Simurg Yayınları.

Metin Gülbay : Bir Toplum Mühendisliği Çalışması: Türkün Türk'ten Başka Dostu Yoktur, İthaki yayınları, Eylül 2012.

Mevlüt Özhan : Türk Cumhuriyetlerinde Oynanan Çocuk Oyunları ve Tekerlemelerinin Türkiyedekilerle Karşılaştırılması, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı 1993.

Moğollar'ın Gizli Tarihi : Yazılış tarihi 1240, Çeviren Prof. Ahmet Temir, TTK yayınları, üçüncü baskı, 1995.

Muazzez İlmiye Çığ : Sumerli Ludingirra, Kaynak Yayınları, 3. basım Mart 2000

Muazzez İlmiye Çığ : İnanna'nın Aşkı, Sumer'de İnanç ve Kutsal Evlenme, Kaynak yayınları, 2.baskı, Haziran 2003.

Mustafa Argunşah : Dolganca’nın Kelime Hazinesi, Sibirya Araştırmaları, Simurg Yayınları.

Mücella Kahveci : Anadolu’da Tüylerle Hazırlanan Gelin Baş Giyimlerinden Bazı Örnekler, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997.

Nadir Devlet : Sibirya'daki Halkların Demografik ve Ekonomik Potansiyelleri, Sibirya Araştırmaları, Simurg Yayınları.

Nikolay Alekseyev : Yakutlar’ın Geleneksel Uğraşlarının Gelişimi, Sibirya Araştırmaları, 1997.

Nikolo Barbaro : 1453 Konstantinopl Kuşatma Güncesi, Büke Yayınları, 1.Basım, Mayıs 2001.

Nikoloz Berdzenişvili-Simon Canaşia :Gürcüstan Tarihi, Sorun yayınları, Tarih-Kültür dizisi, ikinci baskı Nisan 2000.

Nurettin Demir : Bir Tuva Masalının Türkiye Türkçesi’ne Aktarılması, Sibirya Araştırmaları, 1997.

Okladnikov (A.P.) :Tarihin Şafağında İç Asya-Erken İç Asya Tarihi, İletişim yayınları, ikinci baskı, 2000.

Osman Fikri Sertkaya : Göktürk Tarihinin Meseleleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1995.

Özkan İzgi : Çin Elçisi Wan Yen-Te’nin Uygur Seyahatnamesi, AKDTYK, Türk Tarih Kurumu Yayınları II.dizi, 1989

Parlanaka :  Bolivya'dan Aymara Masalları ve Destanları, Derleyen Clemente Mamani Laruta, Ötekiler Dizisi, Ütopya yayınları, Mart 2001.

Pascal Lorot : Baltık Ülkeleri (Cep Üniversitesi; İletişim Yayınları),

Paul Bahn : Arkeolojinin ABC’si Kabalcı Yayınevi, 1999.

Peter Golden : Güney Rusya Bozkırlarının Halkları – Erken İç Asya Tarihi, İletişim Yayınları.

Rabbi Nisim Behar : İbranilerin Öyküsü, Zvi-Geyik yayınları, Etnik Kültürlerin Dinsel Kaynakları Serisi 3. Üçüncü baskı. Şubat 2001.

Rene Sedillot : Değiştokuştan Süpermarkete, Dünya Ticaret Tarihi, Cep kitapları, birinci baskı, Şubat 1983.

Richard F. Kreutel ve Esat N. Erendor :  Devlet-i Aliyye Teşrifatçıbaşıbı Ahmet Ağa'nın Viyana Kuşatması Günlüğü, Aksoy yayınları, 2. baskı, 1998.

Robert N.Taaffe :Coğrafi Ortam-Erken İç Asya Tarihi, İletişim yayınları, ikinci baskı, 2000.

Sabahattin Eyüboğlu: Yunus Emre. Comission Nationale Turque pour I' UNESCO, Ankara, 1974.

Sabiha Tansuğ : Anadolu Yaşamında ve Giyiminde Şaman İzleri, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997.

Saîd Abdülfettah Âşûr : (Prof.Dr. Âşûr Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesidir) Araplar ve Türkler Arasında İlk Tanışma, makale, İki Tarafın Bakış Açısından Türk-Arap Münasebetleri, IRCICA (İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) yayınları, 2000.

Selahattin Olcay : Erzurum Ağzı, İnceleme, Derleme, Sözlük, Türk Dil Kurumu yayını, 1995.

Sevgi Babaoğlu : Türk Mitolojisinin Halk Motiflerine Etkisi, 5.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri 1997.

Sami Solmaz : Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Elma yayınları, 2004.

Samuel Noah Kramer : Tarih Sumer'de Başlar, Kabalcı Yayınevi, 1999.

S.N.Tarbanakova : Altay Halklarının Folklorik Tiyatrosu, Sibirya Araştırmaları, 1997.

Şerafettin Turan : Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi, birinci basım, Şubat 1990.

Şükrü Haluk Akalın : Şor Türkçesi’nin Söz Varlığı Üzerine Gözlemler, Sibirya Araştırmaları, Simurg Yayınları.

Talat Tekin : Hunların Dili, Doruk yayınları 33, Dil-Tarih-Bilim Dizisi, 1.basım, Mayıs 1993

Talat Tekin : Tes Yazıtı Hakkında Dokuz Not, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi dergisi, Cilit 5, Sayı 14, Mayıs 1989. sf.388-397.

Tavernier. J.B. : Tavernier Seyahatnamesi, Kitap Yayınevi.

Timur Kocaoğlu : Sibirya Türk Lehçe ve Ağızlarında Özbekçe Unsurlar: Baraba Tatar Ağzı Örneği, Sibirya Araştırmaları, Simurg Yayınları.

Toplumbilim Terimleri Sözlüğü : Türk Dil Kurumu Yayınları, Prof. Dr. Özer Ozankaya, 2.baskı, 1980.

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi: Doç. Dr. A.Tuba Ökse, Eskiçağ’dan Günümüze Ölü Gömme ve Anma Gelenekleri, Sayı 5, 2005.

Ufuk Tavkul :  Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, TDK, Ankara 2000.

Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri : Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1998.

Urfalı Mateos Vekayi-namesi ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162) : Türk Tarih Kurumu Yayınları 1987

Veli Sevin : Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, Genişletilmiş 2.basım, 1999.

W. Eberhard : Çin’in Şimal Komşuları, ikinci baskı, TTK Yayınları, 1996.

W. Eberhard : Çin Simgeleri Sözlüğü, Kabalcı yayınları.

Yaşar Çoruhlu : Türk Dünyası Tarih Dergisi Mayıs 1995

Y.A.Pustogaçev : Altay ve Altaylılar, Sibirya Araştırmaları, 1997.

Y.A.Pustogaçev : Altay ve Sibirya Türk Halklarının Etnik Kökeni ve Etnik Tarihlerinin Başlangıcı İle İlgili Bazı Görüşler, Sibirya Araştırmaları, 1997.

Yıng-Shıh Yü : Hsiung-Nu (Şyunğ-Nu)-Erken İç Asya Tarihi, İletişim yayınları, ikinci baskı, 2000.

Yuriy Vasilyev, M.Fatih Kirişçioğlu, Gülsüm Killi : Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu yayınları, 1996 

Zeynelâbidîn Makas : Azerbaycan'ın Nasrettin Hocası; Kârağan Usup, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, 1993, Kültür Bakanlığı yayınları.