Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Slavlar Macaristan’a nasıl geldi?

“Hun İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Slav zümrelerinin Doğu Macaristan’a ve Erdel’e sızdıkları muhakkak olmakla beraber, sayıları az olduğu için buradakiler fatih rolünü alamamışlar, Dnyester ve Erdel arasındaki Slavlar gibi Bizans ülkesine akın edememişlerdir.

6. yüzyılın ortasından sonra Doğu Macaristan’a göç eden dağınık Slav kitleleri Avar teşkilatına sıkı surette bağlı iken, Avarlar’ı kuvvetli buldukları müddetçe müstakil hareketlere kalkışmamışlar ve Balkanlar’ın kolonileştirilmesine, sözde Avarlar’a bağlı, gerçekte ise onlardan ayrı Karpat ve Dnyester arasındaki Slavlar gibi iştirak edememişlerdir.

Bazı yer adları kalmış olmakla beraber, Balkanlar’daki Slav kolonilerinin hareket noktası Doğu Macaristan olmamıştır.

630’da Avar Devleti’nin zayıfladığı sıralarda, doğu, orta ve güney Balkan çoktan Slav zümreleri tarafından işgal edilmiş bulunuyordu.

Bulgar Türkleri de Balkanlar’daki devletlerini kurdukları için, büyük kitle halinde Doğu Macaristan’dan Slav göçüne imkan yoktur.

Bunun aksine Balkanlar’dan gelen Slav kitlelerinin, daha Macar yurdunu işgal etmeden bugünkü Doğu Macaristan’da koloniler kurdukları gerçektir.

Slavlar’ın kuzeye yayılışı, 9.yy.ın ilk yıllarında Bulgar Türkleri Doğu Macaristan’ı almadan önce vukubulmuş ve Bulgaristan’dan bilhassa Erdel’e büyük kitleler göç etmişlerdir.

Bu yıllardan kalma birçok Slav yer adları buna tanıklık etmektedir.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.36)