Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

“Kora”* kavimlerinden Veğler kimdir nerede yaşar?

“Y : Garben Lo-lanğ’a bitişiktir, şarkta denize kadar uzanır, şimalen Gav-li ve cenuben Çın-han ile hemhuduttur.

K : İpek çıkarırlar, çiftçilik yaparlar. Kapıları kapanmaz, namus işinde mütaassıptırlar. Byen ve Dov kaplarından yemek yerler. Dil ve âdet itibariyle Gav-liler’e benzerler. Aptaldırlar. Gerek kadın gerek erkek elbiselerinde yakalar müdevver (eğri)dir.

Aynı kabileden evlenmezler. Bir ölüm vukuunda ev terk olunur. Yıldızlara taparlar. (Yıldız kültündendirler). Onuncu ayda göğe üç kurban keserler. Kaplanlara kurban verirler. Üç kulaç uzunluğundaki mızraklarla piyade muharebesi yaparlar. Atları zağardır.

Gav-liler’in tâbi olduğu ırktan olduklarını kendileri itiraf ederler...

Birçok tabuları vardır. Kenevir ekerler, ipek çıkarırlar, heyet ilmi ile uğraşırlar...

D : Kaplana ibadet şarkî Asya’da bilhassa cenubî Çin’de yapılmıştır...

M : Han zamanından beri.”

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

*Eberhard'ın Koreliler yerine Kora adını kullanmasına karışmadık. Biz de başlıkta aynı adı kullandık.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.21)