Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hinduizm nelerden etkilendi?

“Başlangıçtan itibaren ve kıta Hindistanı’na yayıldığı ölçüde, Veda kültürü ile Ari olmayan halkın, kuşkusuz Dravidler, ilişkisi sonucunda ya da üstünde durulması gereken başka birkaç nokta nedeniyle, Hinduizm’e yerli unsurlar karıştı. Gerçekten Hindistan dışında da bulunabilen az çok ilkel birçok yalancı-Hindu anlatımları dinsel folklordan kaynaklanmaktadır. Bunlar her yerel kültte gözlemlenebilir: köy tanrıçaları, doğal simgeler, animist kalıntılar vb.

Bu özelliklerin birçoğunun normal külte geçişi öyle bir boyut kazanmıştır ki, olup bitenler bir yana itilerek Hinduizm’de, yalnız, Vedizm’e hiçbir katkıda bulunmamış ilksel kültlerin çokluğu görülmek istenmiştir. Ama, çok daha az kanıttan yeni bir sistem biçimlendirerek bir yaratılış anlayışı geliştiren unsurun, bir dinde süregelen olgular olduğunu unutmamak gerekir. İran’da, Önasya’da ya da Güneydoğu Asya’da ortaya konan biçimlere olan benzerliğine, yaygın bir şamanlığın gizli varlığına rağmen, Hinduizm’in son derece özgün bir yapıya sahip olduğunu da kabul etmek gerekir.

Söz konusu yerli etkilere, uygarlıkların karşılıklı ilişkisi sonucunda başkaları da eklenmiştir. İlkçağ’da Hindistan’da az da olsa, Yunanlar’ın inanç alanında varlık göstermeleri olasıdır. Kanıtlanmamış olmakla beraber, Veda’da bulunmayan dinsel resim kültünün Yunanlar’dan örnek alındığı sanılmaktadır. Ayrıca samsara kuramı ile Pitgorasçılık arasında yüzeysel de olsa benzerlikler vardır. Ama bu, alıntıdan çok bir dayanak olayıdır.”

(Hinduizm, Louis, Renou)