Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kıral Aznaur ilişkileri

“Kartli’de köle yönetimi tüm ağırlığıyla sürüyordu. Krallar ikide birde “Biz Tanrılar tarafından gönderilen onların yeryüzündeki vekilleriyiz. Onun için her türlü hak ve yetki  bize vergidir” derlerdi. Buna karşın Kartli’de Aznaurlar iyice güç kazandıktan sonra kırallar onları saraya yaklaştırıp yönetim ve savunma işlerinde kendilerine destek ettiler. Büyük Aznaurlar ve Eristavlar, saray toplantılarına katılıyor, yurtdışı gezilerinde kırallara refakat

ediyorlardı. Giderek Aznaur ve Eristavlar kırallar için birer “Palat-Banaki” (Sığınma evleri) haline geldiler. Kartli’ye Hıristiyanlığın girişi yıllarında kırallar, Aznaurlar ve Eristavlar devlet işlerini danışıklı, dayanışmalı, koordineli biçimde yürütüyorlardı. Ancak bu böyle sürmedi. Kırallarla büyük Aznaurlar arasında çıkar çatışması baş gösterdi.

Büyük Aznaurlar iyice zenginleyip güç kazandıktan sonra kırala bağlı kalmayı “aşağılatıcı bir durum” saymaya başladılar. Oysa onları bu duruma getiren yine kıraldı. Kırallara hizmet karşılığı onlara hazineden geniş araziler bağışlanmıştı. Kırallar bu mülkleri devletin hazine mülkü sayıyor, Aznaurlar ise tümüyle el koyup kendilerine mal etmeye çalışıyorlardı. Bu yüzden Krallarla Aznaurlar arasında mücadele başladı. Persiyalılar bu durumdan yararlanmayı bildiler. Kırala karşı tavır alan Aznaurları kendi yanlarına çektiler.

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.87, Sorun yayınları)