Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeni uluslar arası durum

“Gürcüstan'da baş gösteren gelişmeler o dönemlerde yakın doğu ül­kelerinde biçimlenen uluslararası politik durum karşısında tehlikeler yaratıyordu.

Osmanlılar’ın güçlenmesi-Bizans'ın ortadan kalkması: Gürcüstan'ın güneybatısında yeni ve tehlikeli bir komşu devlet belirdi. Bu, Osmanlı Devletiydi.

Osmanlı Türklerinin ataları 13. Yüzyılda Orta Asya'dan Anado­lu'ya göç ettiler. 14. Yüzyılda devlet olarak sahneye çıktılar. Bu devle­tin kurucusunun "Osman" olduğu kabul edildi. Osman tarafından kuru­lan bu devlete de "Osmanlı Devleti" adı verildi. Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkması çevredeki halklarla sürekli savaşlar, onların topraklarını işgal sonucu gerçekleşti. Bu devletin başlıca geçim kaynağı, haraç, soygun ve ganimetti.

Osmanlılar ilk işgalci saldırılarını batıdaki komşuları Bizans'a yö­nelttiler. Bizanslılar bu dönemde eski güçlerini yitirmişler, gölge devlet durumuna düşmüşlerdi. Bu sayede Osmanlılar onları kolayca yenip topraklarını bir bir kopardılar. Ardından Balkanlar'a atladılar. Timur, Osmanlı güçlenmesini, yayılmasını kısa süre için durdurdu. Onlara bü­yük zararlar verdirdi. Fakat 15. Yüzyıl ilk yarılarında tekrar toparlanıp güçlenmeye başladılar. Komşu devletlere karşı yine saldırgan hale gel­diler. Osmanlı Türklerinin sultanı Muhammed (Fatih) 1453 yılında Bizans başkenti Konstantinopol'u işgal ederek tarihi Bizans İmparatorlu­ğu'na son verdi. Bu durum Gürcüstan için büyük şanssızlıktı. Bu tarihten sonra Gürcülerin batılı ülkelerle olan her türlü i1işkileri koptu. Eski kültür sahibi fakat artık pek cılızlaşmış Bizans yerini kültü­rel varlığa sahip olmayan, silahşör, yabancı bir devlete bırakmıştı. Bu korkunç devlet Güneydoğuda İran sınırlarında da güçlenmeye çalışıyordu.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.206, Sorun yayınları)