Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

BAYINDIRLIK FAALiYETLERİ

“Dış düşman tehlikelerine karşı güvence sağlandıktan sonra yıkıp yerle bir edilen, soyulup soğana çev­rilen kentlerin, köylerin, kilise manastırların, kalelerin, sarayların ve diğer yapıların onarımına başlandı.

Bu kalkındırma ve bayındırma işleri Aleksandre'nin çocukluğu yıllarında büyük annesi Rusa tarafından başlatılmıştı. Rusa, Svetitshoveli kilisenin onarımına büyük önem vermişti.

Aleksandre bayındırlık işlerine ivme kazandırmak için geçici bir vergi yasası çıkardı. Hane başına yılda 40 akçe gümüş para vergi yü­kümlülüğü getirdi.

Yeni vergi yasası 1425 yılından 1440 yılına değin yürürlükte kaldı. 1440 yılında Kral Aleksandre bir ferman yayımlayarak bu yasayı kal­dırdı. Anlaşıldığına göre yasa hedefine ulaşmıştı.

15 yıl süre ile yürürlükte kalan bu yası ile elde edilebilen para ne ka­dar çok olursa olsun bayındırlık işleri için yeterli olamazdı. Gürcüstan bu yıllarda ekonomik ve fiziksel güç yönünden yıkılanları yeniden aya­ğa kaldırmaya müsait değildi. Anlaşıldığına göre bayındırlık işleri önem sırasına göre ele alınmıştı.

Kral Aleksandre ıssız, insansız kalan topraklara yeniden insan toplu­lukları yerleştirip şenlendirme işini önemsiyordu. Ancak ekonomik du­rum buna elverişli değildi. Timur işgalleri sonrasında ıssız kalan yerler uzun süre insansız kalmakla yabani ormanlarla kapandı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.204, Sorun yayınları)