Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcüstan’da birliğin sağlanması

Bagrat 3’ün kırallık dönemi

“Bagrat’ın kıral olma koşulları: 975 Yılında Davit Kurapalati Kartli’ye kendi evlatlığı Bagrat 3‘ü kıral atamıştı. Bagrat’ın yaşı kırallık için henüz pek küçüktü. Bu nedenle Davit, Bagrat’ın babası Gurgen’i kırala danışman tayin etti.

Davit Kurapalati ile İoane Maruşisdze’nin politikası doğu ile batı Gürcüstan’ı tek krallık çatısı altında birleştirmekti. Bagrat 3 baba ta rafından Gürcü kralları soyundan geliyordu, anne tarafından ise Abhazdı. Abhaz tahtında oturan Kör Teodos’un yerine geçecek varisi yoktu. En yakın varisi kızkardeşinin oğlu Bagrat 3’tü.

Bagrat 3’ün Kartli’deki makamı Uplistsihe kentiydi. 978 Yılında o Abhaz kralı tayin edildiğinde dayısı Kör Teodos’u Davit Kurapalat’a gönderdi. Abhaz kralının kızı olan annesi Guranduhti ise Uplistsihe’de bırakarak Doğu Gürcistan tahtına Kral vekili tayin etti. 980 Yılı Aralık ayından sonra yaşı kemale eren Bagrat ülkesinin idaresini tek başına ele aldı.

Büyük Aznaurlarla mücadele: Bagrat iktidarının daha başlarında büyük Aznaurlarla arası gerginleşti. Büyük Aznaurlar kıralın güç kazanmasıyla kendi özgürlüklerinin kısıtlanacağından endişe ediyorlardı. Bagrat da soylu Aznaurların keyfi hareketlerine artık gem vuracağını açıkça söylüyordu. Bu işleri yoluna koymak için Bagrat Abhazeti’den Doğu Gürcüstan’a yollandığında Kartli sınırında soylular tarafından yolu kesilip engellenmeye çalışıldı.

Çıkan çatışmalarda Bagrat soylu Aznaurları püskürttü. Kartli’ye girip Uplisısihe’de kırallık makamına yerleşti. İdareyi doğrudan eline aldı.

Artık Bagrat’ın Kartli’de tek bir karşıtı kalmıştı. 0 da, arazileri Trialeti dağlarından Manglisi vadilerine değin uzanan “Klde-Kari” Eristavı idi. KIde-Kari Eristavi başına gelecekleri iyi tahmin ettiği için bir kurtuluş yolu düşündü. Kral Davit’e giderek evlatlığı Bagrat’ın kendisini tahttan indirmek için hazırlıklar yaptığını bildirdi. Davit bu ihbara inandı. Bagrat Klde-Kari Eristavi’nin mülkünü elinden almaya giderken Davit Bagrat’ın üzerine saldırdı. Bagrat bu kötü durum karşısında akıllıca davranıp kardeş kanı dökülmesine meydan vermedi. Bagrat Davit’in yanına giderek bu silahlı hareketin hedefini izah etti. Davit evlatlığı Bagrat’ın açıklamalarından tatmin oldu. Ona asi Kldekari Eristavi’nin işini bitirmek üzere yol verdi. Böylece Bagrat 3, 989 yılında isyancı Kidekari Eristavteristavi (Beylerbeyini) itaat altına aldı.

Davit Kurapalat mirasçılar sorunu: 1001 yılında Davit Kurapalate yaşama gözlerini kapattı. Bunu haber alan Bizans Keizar’ı Basili kalabalık bir ordu ile Taoya (Erzurum) doğru harekete geç ti. Bagrat III.de babası ile birlikte Tao’ya doğru yürüdü. Bagrat ve babasının niyeti Davit Kurapalat’ın mirasçısı olarak onun ülkesine sahip olmaktı. Bizans Keizar’ı ile sınırda karşılaşıp selamlaştılar. Keizar Basili baba oğul Bagrationları saygıyla karşıladı. Ancak Da vit Kurapalat’ın ülkesinin büyük bölümüne el koymaktan da vazgeçmedi. Bu miras kavgası yüzünden Gürcülerle Bizanslılar arasında uzun yıllar mücadele sürüp gitti.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.130, Sorun yayınları)